You are here: Home Artikel Kumpulan Dhamma

Artikel Buddhist

Artikel Buddhist

Dua Puluh Sembilan Manussa Buddha


 

No
Nama Buddha
Sifat Utama
1
Tanhankara
Maha Perwira
2
Medankara
Maha Mulia
3
Saranankara
Maha Welas-asih
4
Dipankara
Cahaya Cemerlang
5
Kondanna
Junjungan Manusia
6
Mangala
Yang Maha Agung
7
Sumana
Pemberani Yang Berbudi Lemah Lembut
8
Revata
Penambah Kegembiraan, Kebahagiaan
9
Sobhita
Yang Penuh Kebajikan
10
Anomadassi
Manusia Utama
11
Paduma
Obor Semesta Alam
12 Narada Pembimbing Yang Tiada Taranya
13 Padumuttara Makhluk Yang Tiada Taranya
14 Sumedha Yang Paling Mulia
15 Sujata Pimpinan Jagad Raya
16 Piyadassi Maha Junjungan Umat Manusia
17 Atthadassi Yang Penuh Kasih-sayang
18 Dhammadassi Penghalau Kegelapan
19 Siddhatta Yang Tiada bandingnya Didunia
20 Tissa Pemberi Karunia Yang Utama
21 Phussa Yang Sempurna Ke Tujuan Akhir
22 Vipassi Yang Tiada Saingannya
23 Sikhi Pahlawan Cinta-kasih Tanpa Batas
24 Vessabhu Penyebar Kebahagiaan Sejati
25 Kakusandha (Krakucchanda) Penunjuk Jalan Para Musafir
26 Konagamana (Kanakamuni) Yang Berusaha Tanpa Akhir
27 Kassapa (Kasyapa) Cahaya Sempurna
28 Gotama (Gautama) Kejayaan dalam Keluarga Gotama (Gautama)
29
Matteya (Maitreya)
Yang Penuh Dengan Cinta-kasih
 

Artikel Buddhist

Ilmu Pengetahuan Dan Dharma

Sejak roda Dharma diputar untuk pertama kalinya di Taman Isipattana dekat Benares oleh Sang Buddha kira-kira 2500 tahun yang lalu hingga sekarang ajaran mulia tersebut masih relevan dengan kehidupan umat manusia modren. Dalam beberapa agama yang lain, barangkali terdapat bagian-bagian yang tidak relevan dan tidak dapat di terima oleh logika dan perkembangan IPTEK, sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan atau penghilangan beberapa bagian ajaran yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perikehidupan modren saat ini. Tetapi hal seperti ini tidak terjadi di dalam ajaran Sang Buddha, karena pada dasarnya Dhamma Sang Buddha didasarkan pada kesunyataan yang dapat dibuktikan secara logis dan bahkan juga secara ilmiah. Hal ini juga diakui oleh kalangan ilmuwan, contohnya adalah Albert Enstein yang mengatakan bahwa Buddhisme adalah agama yang tidak bersifat Dogmatis, tetapi berdasarkan pengalaman natural dan spiritual.

"Agama di masa yang akan datang merupakan agama yang kosmik. Agama tersebut akan melampaui konsep Tuhan yang tunggal dan menghindari Dogma dan teologi. Meliputi baik alam (Natural) maupun spiritual, agama tersebut akan di dasarkan pada rasa religius yang timbul dari pengalaman semua hal, baik secara natural maupun spiritual dan dalam kesatuan yang penuh arti. Buddhisme mampu menjawab deskripsi ini. Jika ada agama yang mampu memenuhi kebutuhan ilmiah ini adalah Buddhisme".

Ajaran Sang Buddha memang sangat unik, karena tidak bersifat dogmatis. Hal ini terlihat dari kata-kata Sang Buddha : Ehipasiko, Yang artinya datang dan lihatlah. Di sini dimaksudkan agar kita melihat, mengetahui dan memahami ajaran Sang Buddha sebelum meyakininya. Kita bisa melihat, mengetahui dan memahami hal tersebut. Sang Buddha tidak menginginkan kita untuk mempercayai ajaran-Nya, Karena jika kita mempercayai sesuatu, yang kita belum pernah melihatnya, maka suatu ketika bias muncul keragu-raguan. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa keragu-raguan (Vicchikiccha) adalah merupakan salah satu rintangan batin (Nivarana) yang menghambat kemajuan batin seseorang. Jadi tidak seperti ajaran agama lain pada umumnya, yang menuntut kepercayaan dari para pengikutnya tanpa dapat dan boleh bertanya-tanya, maka sebaliknya Sang Buddha bahkan menyuruh kita untuk dapat berpikir menentukan mana yang baik (dapat membawa kebahagian) dan mana yang tidak baik (tidak membawa kebahagiaan).

Jangan bertindak berdasarkan wahyu atau tradisi, jangan bertindak berdasarkan omongan, atau berdasarkan kitab-kitab suci, jangan bertindak berdasarkan kabar burung atau hanya berdasarkan logika, jangan bertindak berdasarkan pemihakan terhadap suatu dugaan atau terhadap penampakan kemampuan seseorang dan jangan bertindak berdasarkan pemikiran’Ia adalah guruku’. Tetapi jika kamu sendiri mengetahui bahwa sesuatu hal tersebut adalah bagus, bahwa hal itu tidak salah, bahwa hal itu dipuji oleh orang bijaksana dan jika di laksanakan dan dihayati membawa kebahagiaan, maka ikutilah hal itu. (Al188)

Ven.K.Sri Dhammananda dan Ven.Sri Dhammika juga mengatakan bahwa Buddhisme adalah terbuka untuk siapa saja. Tidak ada doktrin rahasia. Semua kejadian-kejadian dalam kehidupan ini tidak ada yang tersembunyi atau berbau mistik dan tidak dapat dijelaskan. Jadi sebenarnya mukjijat itu tidak ada. Apa yang dianggap sebagai mukjijat itu hanyalah karena kemampuan dan pengetahuan manusia yang masih sangat terbatas. Jika manusia mampu meningkatkan pengetahuannya melalui peningkatan kebijaksanaan, maka ia akan mengerti sebab musabab terjadinya semua mukjijat, sehingga ide tentang mukjijat haruslah dihapuskan. Contohnya : Berjalan di atas air, Dibbasota (telinga sakti), dibbacakkhu (mata sakti), mengubah-ubah bentuk jasmani, menghilang, terbang dan lain-lain, semuanya bukanlah mukjijat. Itu hanyalah kekuatan batin (Abihinna) yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai tingkat meditasi Samatha Bhavana yang tinggi.

Buddhisme juga tidak mengenal teori penciptaan dunia dan kepercayaan bahwa semua penderitaan maupun kegembiraan yang dialami manusia adalah berasal dari Tuhan. Jika manusia mengalami penderitaan, maka dikatakan bahwa Tuhan sedang memberikan cobaan. Tetapi jika manusia mengalami kegembiraan, maka dikatakan Tuhan memberikan berkah kepadanya. Pendapat seperti ini jelas sangat meragukan dan bias menimbulkan tanda Tanya yang besar. Jika Tuhan, sebagai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Adil, mengatur nasib manusia, juga Tuhan itu sangat mencintai manusia, mengapa Tuhan harus memberikan penderitaan yang hebat terhadap sebagian manusia dan sebaliknya memberikan kegembiraan dan rejeki yang berlimpah pada manusia lainnya? Padahal banyak diantara orang-orang yang mengalami penderitaan tersebut adalah orang-orang yang saleh, dan sebagian orang-orang yang hidup dalam kemewahan adalah orang yang tamak dan miskin cinta kasih. Konsep tentang Tuhan sebagai sentral yang mengatur kehidupan manusia yang jelas bias menimbulkan rasa tidak puas manusia yang selalu hidup dalam penderitaan, sebaliknya menimbulkan kepongahan bagi manusia yang hidupnya selalu dalam kemudahan-kemudahan karena merasa Tuhan mencintainya lebih dari orang lain. Lagipula, mengapa Tuhan sebagai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Tahu harus menurunkan berbagai macam agama

yang saling bertentangan, yang akhirnya sering kali menimbulkan peperangan dan pertumpahan darah Semua pernyataan ini tidak akan terjawab melalui logika. Sebaliknya Buddhisme mengajarkan epada kita bahwa kebahagiaan dan penderitaan adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Itu adalah buah dari karma yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Hal ini dengan jelas dikatakan oleh Sang Buddha, bahwa hanya diri kita sendirilah yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Manusia tidak bisa mengharapkan pertolongan dari orang lain untuk menyelamatkan dan menyucikan dirinya. Juru selamat bagi dirinya sendiri tak lain tak bukan adalah diri kita sendiri pula. Sang Buddha hanyalah sebagai Guru penunjuk jalan. Bagaimanakah manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Dengan selalu melaksanakan ajaran Sang Buddha, yaitu : jangan berbuat jahat; perbanyaklah kebajikan; sucikan hati dan pikiran.

Konsep Buddhisme yang mengandalkan diri sendiri sebagai juru selamat bagi diri sendiri, secara logika dan ilmiah dapat dibuktikan. Hal ini bukannya berarti Buddhisme tidak mengenal Tuhan. Sebenarnya dalam Buddhisme juga mengenal adanya "Sesuatu yang mutlak, yang tidak dilahirkan, tidak dijadikan, tidak berbentuk dan tidak terbatas, sebagai tempat pelarian bagi apa yang dilahirkan, dijadikan, berbentuk dan terbatas" (UD 80). Konsep sesuatu yang adi inilah yang diakui dalam Buddhisme sebagai Tuhan yang Maha Esa dan hal ini tampak dari penghormatan kita terhadap Sanghyang Adi Buddha, yang artinya : Kesempurnaan Yang Paling Tinggi Dan Mulia.

Ditinjau dari sudut ilmiah, sebenarnya ajaran Sang Buddha, walaupun tidak seluruhnya dapat dibuktikan secara ilmiah, tetapi dalam banyak hal ajaran Beliau dapat dikatakan bersifat ilmiah, sebab dapat dibuktikan atau ditelusuri kebenarannya. Contoh ajaran Sang Buddha yang dapat dibuktikan secara nyata dengan fakta-fakta yang ada adalah tentang Empat Kebenaran Mulia, PaticcaSamuppada, hukum karma dan Tilakkhana. Bahkan teori tentang evolusi dunia dalam Aganna Sutta (dalam Sutta Pitaka Digha Nikaya) dan tentang adanya banyak tata surya lain di alam semesta ini telah dikemukakan oleh Sang Buddha dalam Ananda Sutta (dalam Anguttara Nikaya) dan dalam Maha Prajnaparamita Sutra, hampir 25 abad sebelum munculnya teori evolusi modren. Hal ini menunjukkan bahwa memang Sang Buddha benar-benar telah mencapai pengetahuan sempurna yang tiada bandingnya, sebagai manusia paling bijaksana yang pernah terlahir di dunia.

Dalam perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini, banyak timbul pertentangan (dalam agama/ajaran lain) mengenai apakah suatu perkembangan ilmu pengetahuan tertentu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, apakah diridhoi/direstui oleh Tuhan atau tidak. Sebenarnya masalah ini agak mengherankan jika dikaitkan dengan Tuhan, karena jika Tuhan tidak menyetujui, sebagai kekuatan supranatural yang luar biasa (Maha Kuasa) Tuhan pasti bisa menggagalkan usaha-usaha tersebut. Sehingga perkembangan teknologi yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya tidak akan pernah bisa terwujud. Misalnya mengenai bayi tabung, Inseminasi buatan, operasi ganti kelamin, perkembangan teknologi senjata-senjata canggih seperti rudal, bom hydrogen dan lain-lain.

Sebagai umat Buddhis, kita tidak pernah mempersoalkan hal-hal tersebut dari sudut pandang apakah sesuai kehendak Tuhan atau tidak, karena kita sadar dan mengetahui dengan pasti bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah akibat dari keadaan yang saling bergantungan (Sankhara) : ‘Dengan adanya ini maka muncullah itu, dan dengan lenyapnya ini maka lenyaplah itu’. Disamping itu manusia mempunyai kemampuan berpikir yang sangat luar biasa jika dapat dikembangkan sebaik-baiknya. Jadi jelas tidak mustahil bagi manusia untuk bisa mengembangkan apapun juga dan hal ini seluruhnya tergantung pada diri manusia sendiri. Hanya saja Sang Buddha dengan jelas mengatakan jika manusia berbuat dengan pikiran jahat, maka pederitaan akan mengikutinya seperti roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, jika manusia berbuat dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari badannya. Jadi jelas jika manusia berbuat berdasarkan kehendak (Cetana) yang tidak baik maka ia telah membuat karma baru yang buruk (Akusala karma) dan sebagai akibatnya ia akan menerima penderitaan jika karma buruknya berbuah. Demikian pula sebaliknya.

Jadi sebenarnya dalam pandangan Buddhis, tidak ada pembatasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sejauh ilmu pengetahuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Seperti misalnya penemuan serum-serum dan vaksin-vaksin untuk berbagai macam penyakit, bayi tabung dan inseminasi buatan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mampu mempunyai keturunan secara alami, operasi ganti kelamin untuk menolong orang-orang yang mempunyai kelainan seksual sehingga tidak merasa rendah diri, pengembangan teknologi satelit dan ruang angkasa dan sebagainya. Tampak bahwa beberapa perkembangan IPTEK yang kadang-kadang menjadi perdebatan di kalangan agama lain, seperti misalnya program bayi tabung dan operasi ganti kelamin, didalam Buddhisme tidak menjadi masalah. Karena otak (daya pikir) manusia memang luar biasa dan jelas program tersebut bertujuan untuk menolong sesama manusia. Jadi manusia sebagai Sang pencipta haruslah selalu mawas diri dan mengembangkan cinta kasihnya demi kebahagiaan sesama. Janganlah manusia justru menuruti nafsu keinginan rendah, keserakahan dan kebencian yang menginginkan orang lain menderita. Dari konsep ini jelas bahwa Buddhisme tidak akan pernah menghambat kemajuan perkembangan IPTEK, tetapi seharusnya manusia mengembangakan cinta kasih terhadap sesama dengan tidak menciptakan teknologi yang bersifat destruktif tetapi yang bersifat konstruktif.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan 3 hal sebagai berikut :

 1. Buddhisme adalah ajaran yang bersifat logis, tidak bersifat dogmatis. Buddhisme mengajarkan manusia untuk datang dan melihat kebenaran ajaran tersebut, dan bukannya untuk datang dan percaya,agar timbul keyakinan bagi para pengikutnya, sesuai dengan kata-kata Sang Buddha Ehipassiko. Karena jika kita tidak datang dan melihat sendiri kebenaran suatu ajaran, maka keyakinan tidak akan pernah mantap, akibatnya akan muncul keragu-raguan. Dan keragu-raguan adalah merupakan salah satu rintangan batin (Nivarana) bagi perkembangan kesempurnaan batin kita. Prinsip Ehipassiko ini sesuai dengan metode dan semangat ilmiah yang mengutamakan penalaran dengan kemampuan dan kebijaksanaan sendiri.
 2. Buddhisme dapat dikatakan sebagai agama (religi) yang ilmiah. Jadi disini mencakup unsur spiritual dan logika. Ajaran Sang Buddha tentang 4 Kesunyataan Mulia, Paticcasamuppada, Tilakkhana, Hukum karma semuanya secara ilmiah dapat dibuktikan (dengan pembuktian secara riil/ berdasarkan fakta).
 3. Karena dalam Buddhisme tidak mengajarkan adanya kekuatan supranatural yang luar biasa yang mengatur jalan hidup manusia, tetapi jalan hidup manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Buddhisme tidak pernah menentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya saja perkembangan IPTEK seharusnya dilandasi oleh rasa cinta kasih (metta) yang bertujuan untuk membahagiakan sesama, bukannya dilandasi oleh keserakahan dan kebencian sehingga mengakibatkan penderitaan.

  Saran bahan rujukan :
  1. Dhammika, Ven.S., Good Question Good Answer, The Buddha Dharma Mandala Society, Singapore.
  2. Rahula, Walpola S., What The Buddha Taught, Gordon Fraser Gallery Ltd., London, 1978.
  3. Dhammananda, K.Sri., Why Buddhism?, Buddhist Vihara, Washinghton.
  4. Aganna Sutta, Sutta Pitaka Digha Nikaya 27.
  5. Ananda Sutta, Anguttara Nikaya (Gradual Sayings) III, 8,80.
  6. Narada, Ven., Sang Buddha dan ajaran-ajaranNya, Bagian I, yayasan Dhammadipa Arama, Jakarta.
  7. Kalupahana, David J., Filsafat Buddha, Erlangga, Jakarta, 1986.
   

Artikel Buddhist

Persembahan Jubah Kaṭhina: Sebuah Renungan

a

oleh Abhidhamma MadeEasy pada 15 November 2012 pukul 10:17 ·“Para bhikkhu, manfaat dari kehidupan suci bukanlah untuk mendapatkan keuntungan materi, bukan pula untuk mendapatkan penghormatan,…. Para bhikkhu, tujuan dari kehidupan suci adalah pembebasan-batin yang tidak-tergoyahkan. Inilah intisarinya. Inilah tujuannya.” [1]

Pendahuluan

Persembahan jubah Kaṭhina adalah perayaan yang dikenal di tradisi Theravāda yang sangat erat kaitannya dengan latihan disiplin para anggota saṅgha. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para anggota saṅgha sebelum mereka berhak mengadakan upacara persembahan jubah Kaṭhina. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur di dalam Vinaya akan membawa akibat pada ketidaksahan jubah Kaṭhina yang telah dipersembahkan oleh para umat.

Hal ini bukan berarti bahwa kamma-baik yang telah dilakukan oleh para umat yang telah mempersembahkan jubah Kaṭhina dengan dilandasi oleh kasih dan keyakinan terhadap Tiratana kemudian menjadi kamma-buruk. Tetapi, kegagalan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut akan berdampak kepada anggota saṅgha dimana mereka hanya akan menerima persembahan jubah biasa; bukan jubah Kaṭhina yang bisa membebaskan mereka dari beberapa peraturan Vinaya untuk jangka waktu tertentu.


Penyimpangan Makna Kaṭhina
Seiring dengan berjalannya waktu, upacara persembahan jubah Kaṭhina, tidak terhindarkan, telah bersinggungan dengan budaya-budaya lokal dimana Buddhisme berkembang. Oleh sebab itulah kita sekarang ini bisa melihat berbagai macam upacara persembahan jubah Kaṭhina yang berbeda-beda di setiap Negara; dengan tata cara persembahan yang kemungkinan besar sangat berbeda dengan apa yang sudah menjadi tradisi di masa kehidupan Buddha Gotama. Hal ini dikarenakan kemampuan Buddhisme yang sangat baik dalam beradaptasi dengan budaya lokal; tidak menghancurkan tetapi bahkan menyatu dengannya. Buddhisme melihat budaya lokal hanyalah sebagai kulit atau kemasan dari latihan-latihan spiritualnya. Selama budaya-budaya tersebut tidak merubah isi atau intisari ajaran maka latihan-latihan Buddhis bisa dikemas dengan bungkus budaya dan tradisi lokal apapun.

Akan tetapi, tentu saja, di dalam perkembangannya selalu saja bisa ditemukan penyimpangan-penyimpangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penyimpangan ini menjadi satu hal yang serius apabila sudah menyebabkan pergeseran nilai dan makna dasar persembahan jubah Kaṭhina; dari yang pada awalnya adalah merupakan satu rangkaian yang berkaitan erat dengan latihan untuk anggota saṅgha serta demi kelanggengan Dhamma; menjadi sebuah sarana untuk menumbuh suburkan tiga akar yang tidak-baik, yakni lobha, dosa dan moha.

Perayaan persembahan jubah Kaṭhina adalah kegiatan yang murni dari dan diperuntukkan kepada saṅgha. Penyimpangan akan terjadi manakala rangkaian latihan disiplin yang telah diatur di dalam Dhamma dan Vinaya, yang menjadi syarat sahnya Kaṭhina, diabaikan dan kemudian kebijaksanaan dikalahkan oleh lobha, dosa dan moha demi memupuk keuntungan materi. Termasuk di dalam hal ini adalah meyakini sesuatu sebagai kebenaran yang harus dilakukan walaupun tidak sesuai dengan Dhamma dan Vinaya.[2] Pelanggaran dan penyelewengan tersebut biasanya muncul karena satu atau lebih dari sebab-sebab dibawah ini:

1) Alajjhitā: mengerjakan sesuatu dengan tanpa rasa malu. Seseorang mengerti bahwa sesuatu hal yang dikerjakannya adalah pelanggaran, tetapi tetap saja dilakukannya karena tidak adanya rasa malu.

2) Añāṇatā: Dia mengerjakannya karena tidak mengerti (peraturan yang telah ditetapkan oleh Buddha).

3) Kukkucca-pakatatā: Dia mengerjakannya dengan keraguan, penyesalan. Dalam hal ini sebenarnya dia tahu bahwa yang akan dikerjakannya adalah pelanggaran tetapi tetap saja dilakukan karena kecerobohannya.

4) Akappiyekappiyasaññitā: dia menganggap apa yang dikerjakannya adalah hal yang diperbolehkan (oleh Vinaya), walaupun sebenarnya tidak diperbolehkan (oleh Vinaya).

5) Kappiye-akappiyasaññitā: dia memahami sesuatu yang diperbolehkan sebagai yang tidak diperbolehkan tetapi tetap mengerjakannya juga.

6) Sati-sammosā: dia mengerjakannya dengan ‘perhatian yang diliputi oleh khayalan-khayalannya sendiri’.Benih dan Ladang Kamma-baik yang Subur
Selama satu bulan masa Kaṭhina umat Buddha berlomba-lomba untuk menanam benih kamma-baik melalui persembahan jubah Kaṭhina. Seperti halnya seseorang yang bercocok-tanam, kualitas panen mereka sangat ditentukan oleh dua hal: benih dan ladang dimana benih tersebut ditanam. Benih yang berkualitas super yang ditanam di ladang yang subur akan menghasilkan panen yang berlimpah. Demikian pula dengan persembahan jubah Kaṭhina dimana kualitasnya akan sangat ditentukan oleh dua hal: kualitas pemberi dan penerima persembahan.

Buddha mengajarkan bahwa untuk mendapatkan buah-kamma-baik yang maksimal maka pemberi persembahan haruslah seseorang yang bermoral dan penuh pengendalian diri,[3] atau dia harus memenuhi tiga faktor dibawah ini:

1. Sebelum mempersembahkan, batinnya dipenuhi kebahagiaan.

2. Pada saat mempersembahkan, batinnya bersuka-cita dengan keyakinan yang teguh.

3. Setelah mempersembahkan, batinnya dipenuhi oleh perasaan suka-cita.[4]

Di dalam Dakkhiṇāvibhaṅga sutta, Buddha juga mengajarkan bahwa sesuatu yang dipersembahkan haruslah dari hasil kerja yang benar,[5] mempersembahkannya dengan batin yang jernih dan keyakinan yang teguh akan buah-kamma. Persembahan yang seperti ini disebut sebagai persembahan yang telah dimurnikan oleh pemberi. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka pemberi telah menanam benih kamma-baik yang berkualitas super.[6] Dia tidak perlu khawatir apakah persembahannya nanti akan berbuah ataukah tidak; karena setiap persembahan pasti akan membuahkan hasil berupa usia panjang, kecantikan, kebahagiaan dan kekuatan.[7] Tidak ada persembahan yang sia-sia, meskipun yang dipersembahkan adalah benda yang tidak berguna buat penerima sekalipun.[8] Di dalam setiap persembahan, yang terpenting adalah bagaimana kita mempersembahkannya; bukan apa yang kita persembahkan.

Keyakinan akan suatu persembahan yang telah dilakukan sebagai tidak mempersembahkan apapun adalah pandangan-salah (micchādiṭṭhi). Di dalam Mahācattārīsaka sutta,[9] pandangan-salah mencakup pandangan seseorang yang berkeyakinan bahwa ‘tidak ada yang dipersembahkan’ dan ‘tidak ada buah dari kamma-baik’. Kalau orang tersebut meninggal dunia dengan tetap melekat pada pandangan-salah ini maka dia akan terlahir di alam neraka.[10]

Para bhikkhu, saya tidak melihat satu dhamma pun yang sangat pantas dicela selain pandangan-salah. Kemelekatan kepada pandangan-salah sangatlah pantas untuk dicela.[11]

Persembahan yang diberikan kepada seseorang yang tidak bisa mengendalikan diri dari lobha, dosa dan moha adalah persembahan yang tidak dimurnikan oleh penerima;[12] --dia adalah ladang yang tidak subur untuk menanam kamma-baik. Konsekwensinya adalah bahwa benih-kamma yang ditanam tidak akan menghasilkan buah-kamma yang sempurna. Seorang anggota saṅgha, disamping harus mematuhi paṭimokkha, dia juga harus mempunyai gaya-penghidupan-benar. Dia hendaknya dengan bijak menempatkan dirinya semata-mata sebagai ladang bagi umat untuk menanam benih kamma-baiknya. Dia tidak boleh meminta-, membujuk- atau menganjurkan-, mengisyaratkan-jenis persembahan-sesuai-yang-dia-mau, tidak menghargai benda yang dipersembahkan oleh para umat serta memberikan sesuatu kepada umat demi mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Hal ini adalah gaya-penghidupan-salah (micchājīva)[13] yang harus dihindari oleh para anggota saṅgha. Dengan demikian saṅgha tidak melukai hati para umat yang dengan penuh keyakinan sudah berbuat kebajikan.

Di dalam kitab komentar diceritakan bagaimana pelimpahan jasa yang dilakukan oleh seorang istri, bahkan sampai selama tiga kali, tidak bisa diterima oleh suaminya yang terlahir sebagai peta dikarenakan dia melakukan persembahan tersebut kepada anggota saṅgha yang tidak bermoral, penuh lobha, dosa dan moha. Peta tersebut dengan penuh kesedihan berkata, “Seorang yang tidak bermoral telah tiga kali mencuri kekayaan ku.” Kemudian, pada waktu dia melakukan persembahan kepada seorang bhikkhu yang bermoral, maka peta tersebut bisa mengucapkan, “Sadhusadhusadhu”, dan diapun keluar dari alam kehidupan peta. Moral dari cerita ini adalah bahwa seharusnya seorang anggota saṅgha bisa mengendalikan diri dari keinginan-keinginan dan tidak menganjurkan umat yang akan berdana untuk melekat kepada individu bhikkhu. Mengajarkan kemelekatan ataupun kesetiaan umat kepada vihāra tidak lah juga dibenarkan. Buddha mengajarkan bahwa kemelekatan terhadap Dhamma pun harus ditinggalkan, apalagi kemelekatan terhadap hal-hal yang bukan Dhamma.[14] Oleh karena itu maka saṅgha harus memberikan pendidikan yang benar dengan senantiasa menganjurkan umat yang akan berdana untuk tidak melekat, tidak ada fanatisme dan membimbing mereka untuk melakukan persembahan kepada saṅgha, bukan kepada individu bhikkhu. Hal ini harus dilakukan atas dasar cinta dan belas kasih semata-mata demi kesuburan kamma-baik dan kebahagiaan mereka.

Dengan demikian baik benih kamma maupun ladang tempat menanam nya adalah dari jenis yang berkualitas super. Persembahan seperti ini adalah yang disebut Buddha sebagai persembahan yang telah dimurnikan oleh pemberi dan penerima.[15] Jadi buah dari persembahan akan menjadi baik apabila pemberi dan penerima persembahan adalah seseorang yang bermoral, penuh pengendalian diri, jauh dari lobha, dosa dan moha.[16]


Kaṭhina: Bertemunya Dua Kepentingan Spiritual
Persembahan jubah Kaṭhina adalah satu momen dimana dua ‘kepentingan-spiritual’— dari saṅgha dan umat— bertemu. Di sisi umat, persembahan jubah Kaṭhina adalah momen dimana mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebajikan. Kebajikan ini mempunyai kekuatan untuk memurnikan dan menyempurnakan kecenderungan-kecenderungan positif di batin mereka. Kebajikan ini juga lah yang memastikan kebahagiaan mereka, baik di dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan-kehidupan mendatang[17] sehingga pada gilirannya akan menjadi faktor yang berkontribusi buat pencapaian Nibbāna.
Persembahan jubah Kaṭhina juga mengandung arti dukungan dan komitmen para umat kepada saṅgha. Dengan menjamin kelangsungan hidup saṅgha maka para umat juga menjamin kelangsungan hidup Dhamma. Dengan didukung oleh kebajikan yang telah dilakukan dan tersedianya Dhamma sebagai penuntun mereka maka pintu untuk mengakhiri dukkha pun menjadi terbuka lebar.
Dari sisi saṅgha, persembahan jubah Kaṭhina adalah titik kulminasi dari serangkaian latihan disiplin yang telah mereka jalankan selama 3 bulan masa vassāvāsa (retret musim hujan) yang dimulai satu hari setelah purnama di bulan Juli dan diakhiri di purnama bulan Oktober. Pada awal masa vassa para anggota saṅgha meneguhkan tekad untuk berdiam diri di suatu tempat dan tidak berpindah-pindah.[18] Biasanya di negara Buddhis seperti Myanmar, masa vassa akan benar-benar dimanfaatkan oleh para anggota saṅgha untuk belajar, berlatih dan mengajar secara lebih serius dan intensif. Pada akhir masa vassa, para anggota saṅgha akan saling ‘mengundang’ satu sama lain[19] untuk saling menunjukkan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan apabila mereka telah melihatnya, mendengar dari orang lain atau mencurigainya. Anggota saṅgha yang telah melakukan kesalahan harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Dengan cara seperti ini lah para anggota saṅgha saling membantu untuk memurnikan diri mereka masing-masing. Anggota saṅgha yang telah termurnikan akan menjadi ladang yang baik buat para umat untuk menanam benih kamma-baik; seandainya pun mereka ingin melakukan persembahan kepada individu saṅgha. Kegagalan dalam mematuhi rangkaian latihan disiplin yang telah disebutkan diatas akan berdampak kepada ketidak-layakan anggota saṅgha tersebut untuk menerima persembahan jubah Kaṭhina. Pada saat tidak ada seorang anggota saṅgha pun yang layak menerima persembahan jubah Kaṭhina, maka vihāra tempat mereka tinggal tidak diperbolehkan untuk mengadakan persembahan jubah Kaṭhina.
Dengan memasuki kehidupan-suci (brahmacariya), para anggota saṅgha telah dengan suka-rela mendedikasikan kehidupannya untuk mempelajari Tipiṭaka dengan benar dan kemudian melatih-diri guna mencapai pembebasan dari saṃsāra. Setelah belajar dan melatih dirinya maka anggota saṅgha, pada gilirannya, akan membabarkan Dhamma kepada para umat. Dengan demikian Dhamma akan senantiasa tersedia untuk para umat sebagai sumber kekuatan dan inspirasi ditengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Dengan selalu tersedianya Dhamma, maka anggota saṅgha dan para umat akan mendapatkan kesempatan untuk melihat Buddha.[20]

Yo kho, Vakkali, dhammaṃ passati, so maṃ passati Yo maṃ passati, so dhammaṃ passati.
(Vakkali, dia yang melihat Dhamma, melihat Saya. Dia yang melihat Saya, melihat Dhamma.)[21]

Sekarang kita sudah melihat bagaimana dua kepentingan spiritual tersebut bertemu di bulan persembahan jubah ini. Mengingat sedemikian pentingnya maka kemurnian dari Kaṭhina haruslah dijaga. Untuk itu tugas berat tentunya ada pada saṅgha. Saṅgha lah yang harus memberikan pengertian yang benar serta memberikan contoh yang baik –sesuai dengan Dhamma dan Vinaya –kepada para umat; semata-mata agar benih kamma yang ditanam dan ladang tempat menanam menjadi subur. Kesuburan inilah yang akan menjadi faktor penting yang berkontribusi untuk kebahagiaan dan pencapaian tujuan akhir dari perjalanan spiritual –mencapai keadaan batin yang bebas dan tak-tergoyahkan, bebas dari segala bentuk penderitaan – Nibbāna.


Penutup
Kaṭhina menjadi saat yang tepat untuk memberikan dukungan umat kepada saṅgha. Dengan memberikan dukungan kepada saṅgha maka mereka bisa belajar, berlatih dan akhirnya mengajarkan Dhamma kepada umat. Mengingat sedemikian pentingnya, maka kemurnian Kaṭhina haruslah dijaga. Melakukan inovasi-inovasi yang tidak ada rujukan teks nya adalah menyalah-artikan Dhamma.
Kaṭhina juga menjadi saat yang baik buat anggota saṅgha untuk merenungkan kembali tujuan mereka memasuki kehidupan suci ini. Kaṭhina hendaknya tidak dijadikan sarana untuk memupuk akar-akar kejahatan –lobha, dosa dan moha –melainkan demi memperteguh tekad mereka untuk belajar dan berlatih.
Dengan demikian, Kaṭhina benar-benar menjadi sesuatu yang pantas untuk dirayakan karena bertemunya dua kepentingan spiritual –saṅgha dan umat –kepentingan spiritual yang berujung pada tercapainya pembebasan-batin yang tidak-tergoyahkan. Inilah satu-satunya Dhamma yang harus di-realisasi.[22]Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu,
Semoga Buddha sāsanā bertahan lama [di bumi],

Ashin Kheminda
For Prasadha Jinarakkhita Buddhist Institute
www.pjbi.org

Catatan:
· Semua rujukan menggunakan nomor buku dan halaman dari Caṭṭhasaṅgāyana CD, Version 3.0 ©1999

[1] M 1.197

[2] Sejak Buddha parinibbāna, banyak inovasi-inovasi praktik dan latihan telah dilakukan oleh generasi penerusNya. Tetapi melakukan inovasi yang tidak ada rujukan kitab sucinya serta bertentangan dengan apa yang telah ditentukan adalah keliru dalam menafsirkan Dhamma dan Vinaya; hal yang demikian ini bisa jadi sangat menyesatkan –hanya akan menghasilkan penderitaan dan tidak bermanfaat buat pencapaian Nibbāna.

[3] Lihat M 3.253

[4] A 3.335

[5] Bukanlah sesuatu yang didapat dari hasil pelanggaran sīla.

[6] Di sutta ini pula Buddha mengajarkan bahwa persembahan duniawi yang paling superior adalah ketika seorang arahat mempersembahkan sesuatu kepada arahat.

[7] Setiap hari anggota saṅgha menerima derma makanan yang berlimpah dari para umat yang mengakibatkan tidak semua makanan bisa dimakan oleh anggota saṅgha tersebut. Dengan berlimpahnya makanan di atas meja, bukan berarti para umat tidak mendapatkan buah apapun dari persembahannya. Persembahan dia tetap merupakan kamma-baik yang akan menghasilkan āyu, vaṇṇo, sukhaṃ, balaṃ di kehidupan sekarang maupun yang akan datang.

[8] Kh. 7.6 mencatat dāyakā ca anipphalā ([persembahan] para pemberi tidak pernah tanpa-buah)

[9] M 3.71

[10] Pandangan seperti ini disebut sebagai niyāta micchādiṭṭhi, yakni pandangan-salah dengan nasib yang sudah pasti –terlahir di neraka. Niyāta micchādiṭṭhi melingkupi 3 pandangan-salah: ahetuka-diṭṭhi, akiriya-diṭṭhi dan natthika-diṭṭhi.

[11] A 1.33

[12] Sutta ini juga membedakan persembahan menjadi dua, yakni kepada individu dan saṅgha. Kualitas persembahan kepada individu, bahkan kepada seorang Buddha pun tidak akan pernah bisa melebihi kualitas persembahan yang ditujukan kepada saṅgha.

[13] M 3.75

[14] M 1.135: dhammāpi vo pahātabbā pageva adhammā

[15] M 3.253

[16] Lihat A 3.44 dan M 3.253

[17] Disebut sebagai ‘kebajikan’ karena ‘memurnikan (batin) seseorang yang melakukannya, menyempurnakan kecenderungannya dan menghasilkan kelahiran yang baik’ (Vibh. A 142)

[18] Dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur di dalam Vinaya –misalnya menerima permintaan dari saṅgha ataupun umat untuk membabarkan Dhamma –anggota saṅgha diijinkan untuk bepergian selama tidak melebihi 7 malam berturut-urut. Selama masa vassa, tanpa alasan yang jelas anggota saṅgha juga tidak diijinkan untuk meninggalkan vihāra tanpa keinginan untuk kembali sebelum fajar merekah.

[19] Pavāranā (Pāḷi)

[20] Tentu saja bukan melihat Buddha secara fisik tetapi memahami dan mengerti bahwa Dhamma adalah perwujudan dari kualitas-kualitas Buddha itu sendiri.

[21] S 3.120

[22] D 3.273: katamo eko dhammo sacchikātabbo? akuppā cetovimutti. Ayaṃ eko dhammo sacchikātabbo.

========================
Sumber: https://www.facebook.com/notes/abhidhamma-madeeasy/persembahan-jubah-ka%E1%B9%ADhina-sebuah-renungan/337136536384379

   

Artikel Buddhist

Upacara dan Perayaan Dalam Agama Buddha

 

 

Kapankah Tumimbal Lahir Dimulai?

Kesadaran kita yang berlanjut dari kehidupan yang sati ke kehidupan yang selanjutnya tidaklah berawal - Proses ini tidak terbatas dan terus menerus. Setiap momen dalam kesadaran kita merupakan kelanjutan dari momen sebelumbnya. Siapa diri kita, dan apa yang kita pikirkan dan rasakan sekarang, tergantung dari siapa kita kemarin. Kesadaran kita sekarang adalah kelanjutan dari kesadaran kita sebelumnya. Suatu momen dalam kesadaran kita diakibatkan oleh  momen sebelumnya. Keberlangsungan ini dapat dilacak kembali sampai kita masih kecil, bahkan sewaktu kita masih dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, arus kesadaran kita telah ada di tubuh yang lain.

Dengan menggunakan contoh garis bilangan, melihat ke kiri sebelum posisi nol, tidak ada angka negatif yang pertama, dan lihat ke kanan banyak terdapat angka-angka yang tidak ada habisnya - satu per satu dapat selalu ditambahkan. Seperti arus kesadaran kita yang tidak memiliki awal dan akhir, kita semua sudah mengalami berjuta-juta kali kelahiran, dan kesadaran kita akan terus menerus ada. Dengan menyucikan arus kesadaran kita, kita dapat membuat keberadaan kita di masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Bersujud

Bersujud di hadapan patung Buddha bukanlah memuja berhala. Ini merupakan ungkapan rasa hormat yang mendalam. Sujud merupakan pernyataan bahwa Buddha telah mencapai Penerangan Sempurna dan Tertinggi. Dengan melakukan ini seseorang dapat menekan keinginan, perasaan menang sendiri, dan menjadi lebih siap mempelajari ajaran Buddha.

Beranjali

Meletakkan kedua telapak tangan di depan dada (anjali) merupakan suatu tradisi untuk menyatakan penghormatan tertinggi kepada Tiga Permata. Ketika seorang umat Buddha menyapa yang lain, mereka mengatupkan kedua telapak tangan seperti sekuntum bunga teratai yang kuncup, sedikit membungkukkan badan, dan dengan perlahan berkata “Sekuntum teratai (simbol kesucian dalam Agama Buddha) untukmu, seorang Buddha di masa depan.” Salam ini memberikan pengakuan adanya benih-benih Penerangan Sempurna atau benih Kebuddhaan di dalam diri orang lain oleh karenanya kita mengharapkan kebaikan dan kebahagiaan untuknya. Meletakkan kedua telapak tangan juga mempunyai efek pemusatan dan penenangan pikiran.

Pradaksina

Pradaksina merupakan kegiatan mengelilingi sebuah obyek pemujaan seperti stupa (sebuah bangunan bersejarah tempat menyimpan reliks suci), pohon Bodhi (pohon di mana Buddha duduk di bawahnya saat Beliau mencapai Penerangan Sempurna), atau Pratima Buddha, sebanyak tiga kali atau lebih sebagai wujud sikap hormat. Ini dilakukan dengan meditasi berjalan searah jarum jam; seseorang menjaga agar tetap berada di sisi kanan obyek pemujaan.

Persembahan

Memberikan persembahan di altar merupakan wujud bakti, yang menunjukkan penghormatan dan pemujaan kepada Tiga Permata. Setiap benda yang dipersembahkan memiliki makna masing-masing.

Cahaya

Persembahan cahaya mengingatkan kita pada pancaran sinar Kebijaksanaan yang menghalau kegelapan dan ketidaktahuan di dalam usaha mencapai Penerangan Sempurna. Ini mendorong kita mencari cahaya Kebijaksanaan.

Menghormati Budha, kita mempersembahkan lilin dan pelita :
Kepada-Nya, yang merupakan cahaya, kami persembahkan cahaya.
Dengan lampu-Nya yang agung, kami nyalakan pelita dalam diri kami
Pelita Bodhi (Penerangan Sempurna) bersinar dalam hati kami.

Bunga

Persembahan bunga-bunga yang segar dan indah, yang segera akan menjadi layu, tidak lagi wangi dan pudar warnanya mengingatkan  kita pada ketidakkekalan semua benda, termasuk kehidupan kita. Ini mendorong kita untuk menghargai setiap momen dalam hidup kita dan tidak terikat padanya.

Menghormati Buddha, kita mempersembahkan bunga: Bunga-bunga yang saat ini segar dan mekar dengan indahnya,
Bunga-bunga yang esok akan memudar dan berguguran,
Demikianlah tubuh ini, seperti bunga, akan lapuk juga.

Dupa

Persembahan dupa wangi yang dibakar memenuhi udara di sekelilingnya melambangkan jasa kebajikan dan efek penyucian dari tingkah laku yang bermanfaat. Ini mendorong kita untuk melawan semua setan (godaan) dan membangkitkan hal-hal yang baik.

Menghormati Buddha, kita mempersembahkan dupa: Dupa yang wanginya meresap di udara
Keharuman hidup yang sempurna, lebih manis daripada dupa
Menyebar ke segala penjuru di seluruh dunia.

Air

Persembahan air melambangkan kesucian, kemurniaan, dan ketenangan. Ini mendorong kita untuk melatih tindakan, ucapan dan pikiran kita untuk mendapatkan sifat-sifat di atas.

Buah-buahan

Buah-buahan melambangkan buah dari pencapaian spiritual yang membawa kita menuju buah akhir, yaitu penerangan sempurna, yang merupakan tujuan akhir semua umat Buddha. Ini mendorong kita untuk berusaha mencapai Penerangan Sempurna bagi kebahagiaan semua makhluk.

Puja

Puja dilakukan dengan membaca secara beralun untuk mengulang ajaran Buddha. Disamping membantu daya ingat, puja mempunyai efek menenangkan, baik bagi pembacanya maupun pendengarnya. Puja seharusnya dilakukan dengan hikmat, penuh perhatian, dan energi. Seperti meditasi, puja membantu seseorang berkonsentrasi dan mengembangkan keadaan batin yang tenang.

Ucapan-ucapan Buddha juga dapat dibacakan dengan penuh perhatian pada Tiga Permata, di kala muncul rasa takut dan godaan, baik yang muncul dari luar maupun dari dalam diri seseorang, sehingga godaan itu dapat diatasi. Ini bis terjadi karena Tiga Permata bebas dari segala macam kotoran dan rintangan seperti ketamakan, amarah, dan ketidaktahuan. Puja bisa dilakukan dalam segala bahasa. Bahasa-bahasa yang populer antara lain adalah Pali (Pali merupakan bahasa yang digunakan Buddha), Sanskerta, Mandarin, Tibet, Thai, Inggris dan sebagainya.

Umat perumah-tangga biasanya melakukan puja di pagi dan sore hari. Tujuan melakukan puja pagi adalah mengingatkan seseorang untuk sadar akan ajaran yang telah diulang, sepanjang hari . Tujuan melakukan Puja sore hari adalah untuk melihat kembali apakah sepanjang hari tersebut ia telah melakukan apa yang telah ia tetapkan di pagi harinya. Walaupun pilihan puja berbeda-beda dari satu tradisi ke tradisi yang lain, beberapa isi puja yang umum meliputi: Pernyataan Perlindungan, Pancasila, Pujian pada Tiga Permata, Sutra, Mantra, Penghormatan pada para Buddha dan Bodhisattva, Pengakuan Kesalahan, Bergembira dalam Jasa Kebajikan, dan Penyaluran Jasa Kebajikan.

Mantra

Mantra adalah ungkapan suci yang pendek atau suku-suku kata yang melambangkan ajaran atau sifat-sifat tertentu (contohnya mantra enam suku kata “Om Mani Padme Hum” yang melambangkan Welas Asih). Mantra yang melambangkan Kebenaran dalam berbagai aspek dapat kita lafalkan. Melafalkan Mantra membantu membawa pikiran ke arah ketenangan dan kedamaian serta dapat menyucikannya. Setiap mantra khusus dapat menumbuhkan sifat-sifat positif dalam pikiran, seperti Welas Asih, Kebijaksanaan, Semangat......

Penghormatan kepada para Buddha dan para Bodhisattva

Penghormatan pada nama para Buddha dan Bodhisattva (contohnya: “Namo Amitofo” atau hormat kepada Buddha Amitabha, dan “Namo Ta Ce Ta Pei Kun She In Phu Sa” atau hormat kepada Bodhisattva Avalokitesvara dengan Welas Asih-Nya yang agung), bisa dilafalkan untuk mengingatkan kembali permohonan kebajikan dan sifat-sifat yang mereka lambangkan. Dengan melakukan hal ini, akan mengingatkan kita juga dapat mencapai kesempurnaan dalam berbagai sifat, seperti Mereka.

Hari Waisak

Waisak adalah peristiwa tahunan yang terpenting bagi umat Buddha. Pada saat itu diperingati Kelahiran, Pencapaian Penerangan Sempurna dan Parinirvana dari Buddha. Ketiga peristiwa ini jatuh pada bulan purnama, bulan kelima penanggalan bulan. Peristiwa ini dihormati oleh jutaan umat Buddha di seluruh dunia. Ini merupakan perayaan untuk kegembiraan dan kebaikan bagi semua. Ini juga merupakan kesempatan untuk melihat kembali perkembangan spiritual kita.

Bagi beberapa umat Buddha, ibadah Waisak dimulai pagi-pagi benar ketika mereka berkumpul di vihara untuk melaksanakan delapan sila. Yang lain mungkin bergabung dengan ibadah umum untuk mengikuti upacara dengan mengambil tiga perlindungan, menjalankan lima sila, membuat persembahan di altar dan memanjatkan pujian. Mereka juga mengikuti prosesi dan pradaksina, serta mendengarkan khotbah Dharma.

Di beberapa vihara, umat Buddha mengambil bagian dalam upacara pemandian patung bayi Pangeran Siddharta (Buddha saat Beliau masih seorang pangeran) yang diletakkan di kolam bertaburan bunga. Air yang wangi di gayung dengan sendok besar dan dituangkan ke patung itu. Ini melambangkan penyucian perbuatan-perbuatan jahat seseorang dengan perbuatan baik.

Beberapa umat Buddha juga melaksanakan vegetarian di hari ini dengan mengingat ajaran Cinta Kasih universal. Pada hari ini vihara-vihara dihias indah dengan bendera Buddhis dan lampu-lampu, dan altar dipenuhi bunga-bunga, buah-buahan dan persembahan lainnya.

Hari Upavasatha

Saat Upavasatha (Uposatha) atau bulan baru dan bulan purnama (tanggal 1 dan 15 penanggalan bulan), banyak umat Buddha berkumpul di vihara untuk bermeditasi, membuat persembahan, mengulang khotbah Dharma, dan melakukan penghormatan pada Tiga Permata. Beberapa umat Buddha juga melaksanakan vegetarian pada hari-hari tersebut, sebagaimana mereka menjalankan delapan sila.

Hari Ullambana

Ullambana adalah perwujudan rasa hormat umat Buddha kepada leluhur mereka dan cinta kasih mereka kepada semua makhluk yang menderita di alam sengsara. Peringatan Ullambana pada tanggal 15 bulan 7 penanggalan bulan, didasarkan pada kejadiaan saat Maudgalyayana (Mogallana), seorang pengikut Buddha, melalui kekuatan meditasinya menemukan bahwa ibunya dilahirkan kembali di alam sengsara. Karena sedih, ia meminta bantuan Buddha yang kemudian menasehatinya untuk membuat persembahan kepada Sangha, kaerna jasa kebajikan dair perbuatan itu dapat membebaskan penderitaan ibunya dan juga makhluk lain di alam sengsara. Membuat persembahan untuk membebaskan penderitaan orang yang telah meninggal dan makhluk lain di alam sengsara menjadi perayaan umum yang populer.

Ullambana diperingati dengan mempersembahkan kebutuhan-kebutuhan Sangha, mengulang khotbah Dharma, dan melakukan perbuatan-perbuatan amal. Jasa kebajikan dari perbuatan-perbuatan ini akan dilimpahkan kepada semua makhluk.

Upacara Perpindahan Cahaya

Dalam upacara ini, umat memegang sebatang liling yang menyala sambil berjalan berkeliling batas tepi vihara, objek suci, atau bangungan bersejarah dengan meditasi berjalan. Mereka memanjatkan mantara atau nama Buddha sebagai pujian kepada-Nya. Upacara ini melambangkan cahaya Kebijaksanaan (menyebarkan Kebenaran) ke segala penjuru dunia untuk menghalau sisi gelap ketidaktahuan. Secara pribadi ini memiliki makna menyalakan lampu Kebijaksanaan dalam diri seseorang.

Nyala api yang dapat dipindahkan ke lilin lain yang tak terhitung banyaknya tanpa memadamkan nyalanya sendiri, melukiskan bahwa Kebijaksanaan dapat dibagikan tanpa mengurangi bagian orang yang membagikan. Terbakarnya sumbu disertai lelehnya lilin mengingatkan kita pada ketidakkekalan dan perubahan-perubahan semua benda yang terkondisi, termasuk hidup kita sendiri. Merenngkan hal ini dapat membantu kita menghargai setiap momen dalam hidup tanpa menjadi melehat padanya. Perhatian dapat dilatih dengan menjaga agar nyala lilin tidak padam. Ini menggambarkan penjagaan pikiran dari faktor-faktor negatif yangmerusak kehidupan spiritual. Dalam upacara ini, semangat dapat ditumbuhkan dengan melihat secercah api kecil yang menerangi lautan kegelapan, sampai lautan cahaya yang saling membagi penerangan bagi semua.

Upacara Tiga Langkah Satu Sujud

Dalam upacara ini, para pengikut biasanya berbaris sebelum terbitnya matahari untuk pengitari batas tepi vihara, membungkukkan badang sekali setiap tiga langkah, sambil memanjatkan mantra-mantra atau nama Buddha sebagai penghormatan bagi-Nya. Pada setiap sujud, Buddha dapat divisualisasikan sedang berdiri di atas telapak tangan kita yang terbuka dan kita sambut dengan hormat. Telapak tangan yang terbuka melambangkan bunga teratai, lambang merekahnya kesucian (walaupun akar-akar bunga teratai beradai di lumpur kejahatan, bunganya mekar dengan kesucian dan bersih dari lumpur). Setiap sujud merupakan penyampaian rasa hormat kepada Buddha (atau pada seluruh Buddha dan Bodhisattva yang tidak terhitung jumlahnya). Latihan ini membantu pemurniaan pikiran, menekan ego, dan mengurangi rintangan-rintangan sepanjang jalan spiritual sambil seseorang menyesali tindakan-tindakan buruk yang lalu dan mengingnkan perkembangan spiritual. Dengan perhatian penuh para perbuatan, ucapan dan pikiran selama latihan, konsentrasi dan ketenangan dapat dicapai.

Upacara yang panjang ini mengingatkan seseorang kepada perjalanan menuju Penerangan Sempurna yang panjang dan sukar. Tetapi ini juga mengingatkan kita bahwa sejauh kita telah bertekad, seluruh rintangan akan dapat ditanggulangi. Keteguhan dalam melengkapi latihan ini walaupun ada rintangan juga dapat membantu memperkuat keyakinan kepada Buddha dan ajaran-ajaranNya yang menuntun kita menuju Penerangan Sempurna.

Merekahnya fajar pada akhir upacara melambangkan cahaya Kebijaksanaan menghalau kegelapan kebodohan karena seseorang telah maju selangkah dalam perjalanan menuju Penerangan Sempurna.

(Dikutip dari Buku Menjadi Pelita Hati. Judul Asli Be A Lamp Uppon Yourself. Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Seksi Penerbit Pemuda Vihara Vimala Dharma, Bandung)

 

   

Artikel Buddhist

Riwayat Hidup Buddha Gotama

Sang Buddha lahir di antara suku Sakya, di sebuah kerajaan di negeri yang sekarang bernama Nepal. Raja di sana bernama Suddhodhana, permaisurinya adalah Ratu Maya. Meskipun Raja Suddhodana dan Ratu Maya sudah lama menikah, namun anak yang sangat mereka dambakan belum juga mereka peroleh, sampai pada suatu waktu Ratu Maya mencapai umur 45 tahun. Ketika itu Ratu Maya ikut serta dalam perayaan Asadha yang berlangsung tujuh hari lamanya. Setelah perayaan selesai Ratu Maya mandi dengan air wangi, mengucapkan janji uposatha dan kemudian masuk ke kamar tidur.

Sewaktu tidur, Ratu Maya memperoleh impian yang aneh sekali. Ratu bermimpi bahwa empat orang Dewa Agung telah mengangkatnya dan membawanya ke Himava (Gunung Himalaya) dan meletakkannya di bawah pohon Sala di (lereng) Mannosilatala. Kemudian para istri Dewa-Dewa Agung tersebut memandikannya di danau Anotatta, menggosoknya dengan minyak wangi dan kemudian memakaikannya pakaian-pakaian yang biasanya dipakai oleh para dewata. Selanjutnya Ratu dipimpin masuk ke sebuah istana emas dan direbahkan di sebuah dipan yang bagus sekali. Di tempat itulah seekor gajah putih dengan memegang sekuntum bunga teratai dibelalainya memasuki kamar, mengelilingi dipan sebanyak tiga kali untuk kemudian memasuki perut Ratu Maya dari sebelah kanan.

Ratu memberitahu impian ini kepada Raja dan Raja kemudian memanggil para Brahmana untuk menanyakan arti dari impian tersebut. Para Brahmana menerangkan bahwa Ratu akan mengandung seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi seorang Cakkavati (Raja dari semua Raja) atau seorang Buddha.

Memang sejak hari itu Ratu mengandung dan Ratu Maya dapat melihat dengan jelas bayi dalam kandungannya yang duduk dalam sikap meditasi dengan muka menghadap ke depan.

Sepuluh bulan kemudian di bulan Waisak Ratu memohon perkenan dari Raja untuk bersalin di rumah ibunya di Devadaha. Dalam perjalanan ke Devadaha tibalah rombongan Ratu di taman Lumbini (sekarang Rumminde di Pejwar, Nepal) yang indah sekali. Di kebun itu Ratu memerintahkan rombongan berhenti untuk beristirahat. Dengan gembira Ratu berjalan-jalan di taman dan berhenti di bawah pohon Sala. Pada waktu itulah Ratu merasa perutnya agak kurang enak. Secepatnya para dayang memasang tirai di sekeliling Ratu. Ratu berpegangan pada sebatang dahan pohon Sala, dan dalam sikap berdiri itu lahirlah bayi laki-laki. Waktu itu tepat bulan purnama di bulan Waisak, tahun 623 sebelum masehi (SM).

Empat Maha Brahma menerima bayi itu dengan jaring emas. Dari langit turunlah air hangat bercampur dingin untuk memandikan anak itu, walaupun sebetulnya sang bayi sudah bersih, tanpa darah yang melekat. Bayi itu kemudian berdiri tegak, berjalan tujuh langkah. Setiap dia menapak, di bawah kakinya tumbuhlah bunga teratai, lalu Ia berkata :

"Aggo `ham asmi lokassa
jettho `ham asmi lokassa
settho `ham asmi lokassa
ayam antima jati
natthi dani punabbhavo"

artinya adalah :

"Akulah pemimpin di dunia ini
akulah tertua di dunia ini
akulah teragung di dunia ini
inilah kelahiranku yang terakhir
tak akan ada tumimbal lahir lagi".

Seorang pertapa bernama Asita (juga di sebut Kaladevala) diberitahu oleh para dewa, bahwa telah lahir seorang bayi lelaki yang kelak menjadi seorang Buddha (Yang Sadar). Maka Asita pun berangkat ke tempat bangsa Sakya. Asita melihat sang bayi memiliki 32 tanda dari seorang Mahapurisa, ialah "orang besar": Asita segera memberi hormat kepada sang bayi, lalu Raja Suddhodhana menirunya. Asita tertawa bergembira, lalu kemudian menangis. Raja bertanya, mengapa? Pertapa itu menjelaskan, dia tertawa karena senang bahwa bayi itu akan menjadi Buddha kelak, tetapi dia menangis, karena dia sudah tua, tidak akan berkesempatan turut menerima ajaran-ajaran Sang Buddha itu.

Pertapa Asita meneruskan berkata wanti-wanti agar di masa pangeran tumbuh jangan diperbolehkan melihat empat hal, jika Raja tak ingin pangeran menjadi Buddha, ialah: orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Jika pangeran melihat empat jenis kehidupan itu, dia pasti akan meninggalkan istana. Pada hari yang sama, lahir pula (timbul) dalam dunia ini :

1. Yasodhara, yang kemudian juga dikenal sebagai Rahula mata (ibu dari Rahula).

2. Ananda, yang kelak menjadi pembantu tetap Sang Buddha.

3. Kanthaka, yang kelak menjadi kuda Pangeran Siddhartha.

4. Channa, yang kelak menjadi kusir Pangeran Siddhartha

5. Kaludayi, yang kelak mengundang Sang Buddha untuk berkunjung kembali ke Kanilavatthu.

6. Seekor gajah istana.

7. Pohon Bodhi, di bawah pohon ini Pangeran Siddhartha kelak akan mendapatkan Agung.

8. Nidhikumbhi, kendi tempat harta pusaka.

Lima hari setelah lahirnya sang bayi, Raja Suddhodana memanggil sanak saudaranya bersama-sama 108 Brahmana untuk merayakan kelahiran anak pertamanya dan juga untuk memilih nama yang baik. Para waktu itu, Raja bertanya kepada para Brahmana yang mahir dalam ilmu ramal meramal. Tujuh dari mereka berkata bahwa, putra raja kelak akan menjadi raja dari segala raja (Cakkavati) atau akan menjadi Buddha. Seorang Brahmana termuda yang bernama Kondanna, meramalkan dengan pasti bahwa sang bayi kelak akan menjadi Buddha. Nama untuk sang bayi yang dipilih ialah Siddhartha, dengan nama keluarganya Gotama/Gautama. Siddhartha berarti: Tercapailah segala yang dicita-citakannya. Tujuh hari setelah Pangeran Siddhartha lahir, Ratu Maya meninggal dunia. Raja Suddhodhana menikah lagi dengan Putri Pajapati, yang merupakan adik dari Ratu Maya. Ratu baru ini yang kemudian diserahkan tugas untuk merawat sang bayi.

Setelah putra raja itu berumur beberapa tahun, ayahnya mengajaknya ke perayaan pesta membajak. Raja sendiri turut membajak bersama para petani. Selama perayaan berlangsung ramai, dayang-dayang juga terlena. Mereka lupa mengawasi dan menjaga Pangeran Siddhartha karena ingin menyaksikan kemeriahan pesta. Ketika kembali, mereka sangat heran melihat sang pangeran kecil sedang duduk bersila, melakukan meditasi.

Secepatnya seseorang dikirim untuk memberitahu Raja Suddhodhana. Diiringi para pengikut dan petani, datanglah rombongan berbondong-bondong menyaksikan kejadian yang aneh itu. Memanglah demikian. Sang pangeran kecil sedang bermeditasi, kaki bersila, tanpa menghiraukan sekelilingnya. Sama sekali dia tidak terusik dengan kebisingan sekelilingnya. Ditambah satu keganjilan lagi, ialah bayangan pohon jambu tempat pangeran bernaung tidak mengikuti perubahan letak matahari, melainkan tetap menaungi sang pangeran. Melihat peristiwa ini, untuk kedua kalinya sang raja memberi hormat kepada putranya itu. Waktu itu pangeran berusia tujuh tahun. Raja memerintahkan untuk membuat tiga buah kolam di istana, satu berisi teratai biru, yang satu lagi berisi teratai merah, dan yang terakhir berisi teratai putih. Raja juga mengeluarkan perintah agar kemana pun pangeran pergi, harus dilindungi sebuah payung indah, baik siang maupun malam. Itu adalah lambang keagungannya. Ketika umurnya telah mencapai masa pendidikan formal, raja mendatangkan seorang guru bernama Vissamitta. Dia harus memberi pelajaran tentang ilmu pengetahuan.

Pangeran ternyata sangat pandai, sehingga dalam waktu singkat semua ilmu yang diajarkan dia serap dengan baik. Dia juga seorang yang baik hati, selalu penuh kasih sayang kepada siapapun. Tidak hanya terhadap manusia. Pendek kata kepada semua makhluk dia selalu memperhatikan. Mengenai sifat kasih sayang ini, dikenal satu cerita yang menarik, terjadi ketika pangeran masih belum remaja.

Pada suatu hari, putra Raja Suddhodhana itu berjalan-jalan di taman istana. Sepupunya yang bernama Devadatta juga bersamanya, tetapi anak itu menyandang busur beserta anak panah. Ketika kelihatan sekelompok belibis terbang, Devadatta dengan sigap membidikkan panahnya. Seekor belibis terkena, lalu jatuh. Pangeran dan pembidik berlari-lari ke arah tempat jatuhnya korban. Tetapi anak Raja Suddhodhana tiba lebih dahulu, mengambil belibis serta memeluknya. Ternyata burung itu masih bernafas. Dengan hati-hati dan penuh kasih, pangeran mencabut anak panah, memetik beberapa lembar daun serta meremas-remasnya. Ramuan hijau itu dia tempelkan pada luka bekas panah. Devadatta datang kemudian, meminta belibis itu dengan mengatakan bahwa dia berhak memilikinya. Pangeran menjawab : "Tidak, belibis ini tidak akan kuserahkan padamu. Kalau dia mati, memang benar itu menjadi milikmu. Tapi lihatlah sekarang, dia masih hidup dan akan sembuh dari lukanya. Karena aku yang menolongnya, maka dia adalah hakku."

Devadatta tetap memprotes karena berpendapat bahwa belibis itu adalah haknya. Sedangkan Pangeran Siddhartha tetap pula pada pendiriannya. Atas usul pangeran, mereka pergi ke dewan para bijaksana, mohon agar diberikan keputusan adil pada kasus itu. Setelah kedua belah pihak didengarkan baik-baik, dewan berkata dan memutuskan : "Hidup adalah milik orang yang menyelamatkan. Hidup tidak mungkin menjadi milik orang yang mencoba menghancurkannya. Oleh sebab itu, mengikuti aturan-aturan keadilan yang berlaku, belibis ini dengan syah milik orang yang menyelamatkan jiwanya, ialah Pangeran Siddhartha."

Pada usia enam belas tahun, pangeran dibuatkan tiga buah istana oleh ayahnya.Satu istana untuk musim panas (Suramma), satu untuk musim hujan (Subha), dan satu lagi untuk musim dingin (Ramma). Ketiganya besar dan indah, lengkap dengan taman penuh bunga serta tetumbuhan lain yang lindung. Semuanya dibuat serba nyaman, penuh wangi-wangian. Kehidupan dibuat supaya senang, banyak berpesta.

Kemudian raja memberi undangan kepada para orang tua yang mempunyai anak-anak gadis. Mereka diminta mengirim anak-anak gadis tersebut ke istana, untuk berpesta, supaya sang pangeran dapat memilih seorang sebagai calon istri. Namun para orang tua mengabaikan undangan tersebut. Mereka berkata, sang pangeran tidak tahu ilmu perang, tidak mengerti nilai kesenian, bagaimana dia akan memelihara serta melindungi istrinya?

Mendengar hal itu, pangeran mohon kepada ayahnya supaya diselenggarakan sayembara mengenai keterampilan berbagai ilmu perang. Para lelaki seisi kerajaan, bahkan dari luar negara Sakya pun dibiarkan datang untuk mengikuti perlombaan. Pangeran sendiri juga akan turun ke arena pertandingan itu. Hasilnya sangat mengejutkan, karena sang pangeran yang menjadi juara. Dia amat mahir, lebih-lebih di bidang panah memanah. Sesudah perlombaan selesai, diadakan pesta besar di mana hadir kurang lebih empat puluh ribu gadis cantik. Pilihan Pangeran Siddhartha jatuh pada sepupunya sendiri, saudara sekandung Devadatta ialah Yasodhara, putri Ratu Amita, adik Raja Suddhodhana.

Setelah pernikahan itu, Raja Suddhodhana agak merasa tenang, karena ayahanda pangeran itu tetap mengingati ramalan para brahmana. Sang pangeran harus selalu dikerumuni oleh semua keindahan, kemewahan, keenakan makanan, dan kenyamanan. Raja lebih senang anaknya menjadi rajanya semua raja daripada menjadi Buddha. Dengan pernikahan, pangeran akan lebih terikat oleh keduniawian. Dan jangan sampai dia melihat orang tua; orang sakit, orang mati maupun seorang pertapa. Pengawal, dayang, dan pekerja istana lain merupakan para pemuda dan pemudi pilihan: gagah, tampan dan cantik-cantik Raja merasa puas, berharap putranya akan menggantikan dia memerintah di Kerajaan Sakya. Pangeran mempunyai pendapat sendiri tentang kehidupannya yang terkunkung di tiga istana itu. Maka pada suatu hari dia berkata pada ayahnya : "Ayah, perkenankanlah aku berjalan-jalan, keluar istana dan melihat kota. Suatu hari kelak, bukankah aku akan menggantikan ayah menjadi raja di negeri ini? Aku ingin melihat berapa luasnya ibukota dan tempat-tempat lain di lingkungan kerajaan."

Itu adalah permohonan yang lumrah, masuk akal. Baginda raja tidak mampu menolaknya. Cepat-cepat dia memerintahkan supaya bagian kota dan negeri yang akan dilewati pangeran di buat bagus. Disiapkan rakyat yang sehat, yang muda, dan yang bukan pertapa. Hanya mereka yang akan terlihat oleh sang pangeran.

Setelah semua siap, raja memberi ijin pangeran untuk keluar istana, berkeliling kota. Namun suratan ramalan tidak dapat disangkal.

Tiba-tiba, ketika sedang duduk nyaman di keretanya, pangeran melihat sesuatu yang buruk. Seperti manusia, namun baru kali ini dia melihatnya. Dia bertanya kepada kusirnya, Channa : "Apakah itu, Channa? Tidak mungkin itu seorang manusia! Mengapa dia bongkok? Mengapa dia gemetar dan memakai tongkat? Rambutnya mengapa begitu? Dan giginya, kemana giginya? Mengapa dia demikian jelek?"

Channa menjelaskan apa yang dia ketahui. Sedapat mungkin halus dan perlahan-lahan dia berkata-kata, agar sang pangeran tidak terkejut:"Itulah yang dinamakan orang tua, pangeran. Semua orang akan menjadi demikian. Sebaiknya tuanku lupakan saja dia! Tuan ketahui sajalah, bahwa kalau orang sudah lama hidup di dunia, tentu akan menjadi seperrti itu."

Siddhartha menjadi sedih, memerintahkan Channa supaya cepat pulang ke istana. Di sana dia merenung, bertanya-tanya sendiri mengapa demikian. Mengapa manusia menjadi tua? Bukankah lebih baik jika terus muda dan tampan? Dimatanya dia tetap melihat bayangan orang yang berbadan nyaris terlipat dua, renta semuanya. Malam itu diselenggarakan pesta besar guna menghibur sang pangeran. Tapi putra raja bangsa Sakya tidak mempedulikan keramaian dan kemewahan itu. Meskipun hadir ditengah-tengah para pengikut pesta, hatinya tidak berhenti selalu berkata seorang diri : "Kalian semua akan menjadi tua. Semuanya, yang paling cantik dan yang paling gagah sekalipun akan memiliki tubuh yang aus."

Kedua kali dia minta ijin kepada ayahnya untuk berjalan-jalan di kota Kapilavastthu. Raja dengan berat hati terpaksa mengabulkan. Namun putranya mohon agar penduduk tidak diberitahu lebih dahulu. Walaupun hatinya sedih, raja mengizinkan, memenuhi permohonan tersebut.

Pada kesempatan itu, pangeran pergi bersama Channa saja, berpakaian seperti anak keluarga bangsawan. Pemandangan yang tersuguh amat berlainan dari kali peftama dia keluar istana. Penduduk tidak berbondong-bondong mengelu-elu kedatangannya. Umbul-umbul dan bendera tidak menghiasi pinggiran jalan. Bunga-bunga tidak disebarkan. Tapi pangeran dapat melihat penduduk sedang bekerja sibuk sekali. Seorang pandai besi berpeluh menempa sebuah pisau. Tidak jauh dari sana, para pencelup bahan kain sedang memanaskan beberpa tampayan di atas api, aneka warna-warni mendidihkan kain-kain panjang. Agak tersisih, terdengar suara rintihan. Jelas sekali orang itu merasa sakit. Hati pangeran tersentuh, dia mendekat, lalu melihat badan orang itu penuh noda-noda berwarna unggu kehitaman. Tangannya terulur menyentuh kepala orang itu, bertanya kepada Channa : "Channa, mengapa dia? Dia sukar bernafas, apakah dia tidak dapat berbicara?" "Jangan tuanku, jangan menyentuh orang ini! Dia sedang menderita sakit. Penyakit itu namanya pes. Dia merasa tubuhnya terbakar, sebab itu dia merintih. Karena sangat sakit, dia tidak dapat berbicara."

"Apakah ada orang lain yang seperti dia?"

"Ada, dan jika tuanku menyentuhnya, barangkali tuanku akan ikut sakit seperti dia."

"Channa, masihkah banyak lagi hal-hal buruk seperti ini yang sama, orang menderita sakit sehingga badannya tidak berguna?"

"Benar tuanku, masih banyak lagi penyakit lain yang menyerang manusia di dunia ini."

"Tidak adakah orang yang dapat menolong orang sakit seperti ini? Apakah semua orang, siapapun bisa sakit? Apakah penyakit itu bisa datang secara tiba-tiba?"

"Betul, tuanku, penyakit dapat menyerang dengan mendadak. Dan semua orang bisa sakit, tidak memilih tua atau muda, kaya atau miskin. Tidak ada yang dapat mencegah, serta bisa datang sewaktu-watktu."

Pangeran menjadi amat sedih, segera kembali ke istana untuk merenungkan hal itu. Raja turut muram pula setelah mengetahui reaksi putranya terhadap hal-hal baru yang telah dilihatnya. Berselang beberapa hari, putra itu memohon lagi ijin untuk....

....klai makan sedikit demi sedikit. Akibatnya, lima "rekan pertapa" menganggap bahwa dia seorang pecundang, gagal dan tidak setia dengan teknik-teknik yang telah diajarkan. Mereka meninggalkan Sang Gotama seorang diri.

Pada suatu hari serombongan penari ronggeng lewat dekat gubuk pertapa Gotama. Sambil berjalan mereka bergurau dan bergembira dan seorang diantaranya bernyanyi dengan syair sebagai berikut: "Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus, lagunya hilang. Kalau ditarik terlalu kendor, ia tak dapat mengeluarkan suara. Suaranya tidak boleh terlalu rendah atau keras. Orang yang memainkannya yang harus pandai menimbang dan mengira."

Mendengar nyanyian itu, pertapa Gotama mengangkat kepalanya dan memandang dengan heran kepada rombongan penari ronggeng tersebut. Dalam hatinya ia berkata : "Sungguh aneh keadaan di dunia ini bahwa seorang Bodhisatta (calon Buddha) mesti menerima pelajaran dari seorang penari ronggeng. Karena bodoh, aku telah menarik demikian keras tali penghidupan, sehingga hampir-hampir saja putus. Memang seharusnya aku tidak boleh menarik tali itu terlalu keras atau terlalu kendor."

Di dekat tempat itu tinggal pula seorang wanita muda kaya raya bernama Sujata. Sujata ingin membayar kaul kepada dewa pohon karena permohonannya supaya diberi seorang bayi laki-laki terkabul. Hari itu Sujata mengirim pelayannya ke hutan untuk membersihkan tempat di bawah pohon di mana ia ingin mempersembahkan makanan yang lezat-lezat kepada dewa pohon. la agak terkejut waktu pelayannya dengan tergesa-gesa kembali dan memberitahukan:"O, nyonya, dewa pohon itu sendiri telah datang dari kayangan untuk menerima langsung persembahan nyonya. Beliau sekarang duduk bermeditasi di bawah pohon. Alangkah beruntungnya bahwa dewa pohon berkenan untuk menerima sendiri persembahan nyonya."

Sujata gembira sekali mendengar berita itu. Setelah makanan selesai dimasak, berangkatlah Sujata ke hutan. Sujata merasa kagum melihat dewa pohon dengan wajah yang agung sedang bermeditasi. la tidak tahu, bahwa orang yang dikira sebagai dewa pohon sebenarnya adalah pertapa Gotama. Dengan hati-hati makanan ditempatkan ke dalam mangkuk dan dengan hormat dipersembahkan kepada pertapa Gotama yang dikira Sujata adalah dewa pohon.

Pertapa Gotama menyambut persembahan itu. Setelah selesai makan, terjadilah percakapan antara pertapa Gotama dan Sujata seperti di bawah ini :

"Dengan maksud apakah engkau membawa makanan ini?"

"Tuanku yang terpuja, makanan yang telah aku persembahkan kepada Tuanku adalah cetusan rasa terima kasihku karena Tuanku telah meluluskan permohonanku agar dapat diberi seorang anak laki-laki."

Kemudian pertapa Gotama menyingkap kain yang menutupi kepala bayi dan meletakkan tangannya didahinya sambil memberi berkah :

"Semoga berkah dan keberuntungan selalu menjadi milikmu. Semoga beban hidup akan engkau terima dengan ringan. Aku bukanlah dewa pohon, tetapi seorang putra raja yang telah enam tahun menjadi pertapa untuk mencari sinar terang yang dapat dipakai untuk memberi penerangan kepada manusia yang berada dalam kegelapan. Aku yakin dalam waktu dekat ini Aku akan berhasil memperoleh sinar terang tersebut. Dalam hal ini persembahan makananmu telah banyak membantu, karena sekarang badanku menjadi kuat dan segar kembali. Karena itu dengan persembahan ini engkau akan mendapat berkah yang sangat besar. Tetapi, adikku yang baik, coba katakan, apakah engkau sekarang bahagia, dan apakah penghidupan yang disertai cinta saja sudah memuaskan?"

"Tuanku yang terpuja, karena aku tidak menuntut banyak maka hatiku dengan mudah mendapatkan kepuasan. Sedikit tetesan air hujan sudah cukup untuk memenuhi mangkuk bunga Lily, meskipun belum cukup untuk membuat tanah menjadi basah. Aku sudah merasa bahagia memandang wajah suamiku yang sabar atau melihat senyum bayi ini. Setiap hari, dengan senang hati aku mengurus pekerjaan rumah tangga, memasak, memberi sajen kepada para dewata, menyambut suamiku pulang dari pekerjaan; apalagi sekarang dengan dilahirkannya seorang anak laki-laki yang menurut buku-buku suci akan membawa berkah kalau kelak kami meninggal dunia. Juga aku tahu bahwa kebaikan datang dari perbuatan baik dan kemalangan datang dari perbuatan jahat yang berlaku bagi semua orang dan pada setiap waktu, sebab buah yang manis muncul dari pohon yang baik dan buah yang pahit muncul dari pohon yang penuh racun. Apa yang harus ditakuti oleh orang yang berkelakuan baik kalau nanti tiba saatnya mesti mati?"

Mendengar penjelasan Sujata maka pertapa Gotama menjawab :

"Kau sudah mengajar kepada orang yang seharusnya menjadi gurumu; dalam penjelasanmu yang sederhana itu terdapat sari dari kebajikan yang lebih nyata dari kebajikan yang tinggi; meskipun engkau tidak belajar apa-apa, namun engkau tahu jalan kebenaran dan menyebar keharumanmu ke semua pelosok. Sebagaimana engkau telah mendapat kepuasan, semoga aku pun akan mendapatkan apa yang aku cari. Aku, yang engkau pandang sebagai seorang dewa, minta didoakan supaya aku dapat berhasil melaksanakan cita-citaku."

"Semoga Tuanku berhasil mencapai cita-cita Tuanku sebagaimana aku berhasil mencapai cita-citaku." Pertapa Gotama kemudian melanjutkan perjalanan dengan membawa mangkuk kosong. la menuju ke tepi sungai Neranjara dalam perjalanannya ke Gaya. Tiba di tepi sungai pertapa Gotama melempar mangkuknya ke tengah sungai sambil berkata: "Kalau memang waktunya sudah tiba mangkuk ini akan mengalir melawan arus dan bukannya mengikuti arus."

Satu keajaiban terjadi karena mangkuk itu ternyata mengalir melawan arus. Pertapa Gotama meneruskan perjalanannya dan pada sore hari tiba di Gaya. la memilih tempat untuk bermeditasi di bawah pohon Bodhi (latin: Ficus Religiosa), kemudian mempersiapkan tempat duduk di sebelah tiimur pohon itu dengan rumput kering yang diterima dari seorang pemotong rumput yang bernama Sotthiya. Di tempat itulah pertapa Gotama duduk bermeditasi dengan wajah menghadap ke timur dengan tekad yang bulat. Selama bermeditasi itu, sang pertapa tidak terlepas dari godaan-godaan. Kekuatan kejahatan dan keburukan silih berganti mengancam serta mempermainkan dia. Namun semua itu tidak menggetarkan Sang Gotama. Malam semakin larut, segalanya bergegas. Seolah-olah semua makhluk di hutan itu mengerti bahwa kemenangan atas ketidaktahuan nyaris akan .digapai oleh seseorang yang bakal mashyur dair abad ke abad dengan nama Buddha Sakyamuni, Gotama yang telah bangun. Malam itu sang pertapa agung menemukan bahwa penjara ketidaktahuan (ignorance) harus dirobohkan. Manusia harus mawas diri, meneliti ke kedalaman diri sendiri (insight). Dengan penelitian tanpa batas ke dalam diri sendiri tersebut, manusia akan mengerti bahwa dia hanya terdiri dari kesatuan jasmani, pikiran, perasaan, ingatan dan kesadaran. Kesemua bagian itu harus dikendalikan agar tidak terkena polusi atau pencemaran. Pendalaman terhadap diri sendiri (insight) berguna untuk meniadakan pencemaran itu (asavakkhaya-nana).

Pencemaran pertama ialah kesenangan-kesenangan nafsu, pandangan, pendengaran, penciuman, rasa (melalui lidah), rasa sentuhan (melalui kulit) dan kenangan (melalui pikiran). Yang kedua adalah kesinambungan hidup; selalu mendambakan kehidupan yang terus menerus (abadi) tanpa pengalaman tumimbal lahir (reinkarnasi), tanpa sakit, tanpa tua, atau kematian, serta selalu mendapatkan kesenangan-kesenangan sensual. Pencemaran ketiga adalah sesungguhnya yang paling mendasar; kebodohan, atau tepatnya mengetahui secara keliru/pandangan salah tentang kehidupan ini.

Pagi-pagi keesokannya, ketika udara lembut sejuk serta terang, bukanlah fajar lumrah di hari-hari musim panas biasanya. Merekahnya langit di timur saat itu merupakan era baru. Seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna pada saat bulan purnama di bulan Vaisak, yang telah menemukan Dhamma bagi makhluk-makhluk di dunia ini, Beliau telah bangkit dari bawah pohon Bodhi. Gotama, Sang Buddha telah terbebas dari segala sumbatan, belenggu, dan dari segala keterbatasan.

Kebijaksanaan yang agung telah berkembang. Tapi Sang Gotama pencapai pencerahan tidak percaya bahwa semua orang, siapa saja akan mudah menerima ajaran-ajaran beliau. Maka untuk memberitahu berita tentang kebenaran itu, Beliau memutuskan untuk menemui bekas guru-gurunya. Namun kemudian diketahui, bahwa Alara Kalama dan Uddaka Ramaputta telah meninggal dunia. Lalu Beliau teringat kepada lima rekan pertapanya yang telah menganggap Sang Gotama sebagai orang yang telah gagal. Konon mereka berada di Taman Rusa, di Benares.

Disanalah Sang Buddha mengajarkan Dhamma untuk pertama kalinya. Mulai hari itu hingga empat puluh lima tahun kemudian, Beliau terus mengajar pria dan wanita, para raja beserta para petani, orang yang berkasta Brahmana berdampingan dengan mereka yang berkasta paling rendah, orang-orang kaya dan miskin, para pertapa dan para perampok. Beliau tidak membedakan satu dari lainnya, semua berkedudukan sama rendah maupun sama tinggi. Sang Buddha membuat sebuah revolusi sosial dengan menerima kaum perempuan hingga menjadi Bhikkhuni serta mampu mencapai tingkat kesucian dan berhak berkotbah maupun mengajar.

Pada usia delapan puluh tahun, Sang Buddha meninggal di Kusinara (sekarang Uttar Pradesh di India). Waktu itu bulan purnama di bulan Vaisak. Saatnya sama seperti saat kelahiran Pangeran Siiddhartha Gotama, dan sama seperti saat memcapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha.

Dimasa kini, penganut ajaran Buddha tersebar di Sri lanka, Myammar, Thailand, Kamboja, Jepang, Cina, Vietnam, Tibet, Taiwan, Monggolia, Korea, beberapa bagian negara India, Pakistan, Nepal, Rusia, Indonesia, Amerika, dan Eropa. Umat Buddha di seluruh dunia itu berjumlah sekitar lima ratus juta jiwa.

 

 

 

 

   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Find Us on Facebook